English Version
 

آدرس:

 
تهران، خیابان شهید باهنر( نیاوران)، خیابان شهید آقایی، مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه، سازمان ایرانی مجامع بین المللی(I.C.I.C)